DỊCH VỤ DỊCH THUẬT TÀI LIỆU PHÁP LÝ

DỊCH VỤ DỊCH THUẬT TÀI LIỆU PHÁP LÝ

Ngày đăng: 08/01/2021 02:35 PM

  Dịch thuật pháp lý là dịch các tài liệu, văn bản pháp lý, thuật ngữ và khái niệm liên quan đến lĩnh vực pháp luật. Đây là một lĩnh vực dịch thuật đòi hỏi kỹ năng cao ở các dịch giả. Biên dịch viên không những thông thạo ngôn ngữ, mà còn phải có kiến thức về các điều khoản pháp lý ở cả hai ngôn ngữ nguồn và đích và hiểu được ý nghĩa của chúng đầy đủ để đảm bảo các bản dịch pháp lý được thực hiện chính xác.

  Ví dụ mẫu bản dịch Hợp đồng sản xuất gia công:

  Hợp Đồng Anh Ngữ

  Hợp Đồng Được Dịch Việt Ngữ

   

  This Toll Manufacturing Contract is made this ____ day of ___________ 2020

   

  Between

  AAA (“AAA”);

  and 

  xxxxxxxx (Company No. ………….), a company incorporated under the laws of ………….. having its registered address ……………… ("Toller").

   

  (Each a "Party" or collectively referred to as "Parties").

   

  1          Scope of Contract

   

  1.1       Under this Toll Manufacturing Contract (“Contract”), Toller shall toll manufacture for AAA in the Toller’s plant in ______(“Plant”) _________(“Product”) with such specifications and in such packaging as set forth in Annex 1 (“Specifications”), at such consideration as set forth in Annex 2 (“Manufacturing Fee / Other Raw Material Fee”), and upon terms and conditions contained hereafter. The manufacture of the Products includes the handling, use, formulation, filling, packaging, labelling, storage and shipping and/or transportation of Raw Materials and Product as well as the proper handling, storage and disposal of any residues and waste materials generated.  [To delete any scope that is not relevant for the tolling.]

  Other Raw Material Fee may be omitted if only the Manufacturing Fee is payable.

  1.2       Promptly following the later of (i) Effective Date of this Contract (as defined in Article 15.1 below); or (ii) the date both Parties have signed this Contract, Toller shall, at its sole expense, adapt and construct the Plant or cause the same to be adapted and constructed and will obtain and maintain all permits necessary for the operation of the Plant in the manner contemplated by this Contract. The adaptation and construction of the Plant will, to the extent that it has an impact on the manufacture of the Product, be executed by Toller based on written suggestions and reasonable instructions given by AAA. Upon AAA’s request the Parties will discuss in good faith any future adaptation of the Plant to meet future demands. Toller shall use its best efforts to have the Plant Plant constructed and/or adapted ready for operation of the Plant and manufacture of Product by _____ [date].

  Hợp đồng Sản xuất Gia công này được xác lập ngày ____ ___________ 2020

   

  Giữa

  AAA (“AAA”);

  xxxxxxxx (Số Công ty. ………….), một công ty được thành lập theo luật pháp của ………….. có trụ sở đăng ký tại ……………… ("Bên nhận Gia công").

   

  (Các bên được gọi riêng là "Bên" và gọi chung là "các Bên").

   

  1          Phạm vi Hợp đồng

   

  1.1       Theo Hợp đồng Sản xuất Gia công này (“Hợp đồng”), Bên nhận Gia công sẽ sản xuất gia công cho AAA tại nhà máy của Bên nhận Gia công tại ______(“Nhà máy”) _________(“Sản phẩm”) với các tiêu chuẩn kỹ thuật vào bao gói như được quy định cụ thể trong Phụ lục 1 (“Tiêu chuẩn Kỹ thuật”), theo mức đối ứng được quy định trong Phụ lục 2 (“Phí Sản xuất / Phí Nguyên liệu Khác”), và theo các điều khoản sau đây trong Hợp đồng này. Sản xuất các Sản phẩm bao gồm vận chuyển, sử dụng, bào chế, nạp, đóng gói, dán nhãn, bảo quản và giao và/hoặc vận chuyển các Nguyên liệu và Sản phẩm cũng như xử lý, bảo quản và thải loại bất kỳ vật liệu nào còn lại và chất thải phát sinh.  [xóa bất kỳ phạm vi không liên quan đến sản xuất gia công.]

  Phí Nguyên liệu Khác có thể được bỏ qua nếu chỉ phải thanh toán Phí Sản xuất.

   

  1.2 Ngay sau ngày muộn hơn giữa (i) Ngày Hiệu lực của Hợp đồng này (như được định nghĩa trong Điều 15.1 dưới đây); hoặc (ii) ngày mà cả hai Bên đã ký Hợp đồng này, Bên nhận Gia công sẽ, bằng chi phí của mình, sửa đổi thích hợp và xây dựng Nhà máy hoặc khiến nhà máy được sửa đổi và xây dựng và sẽ đáp ứng được và duy trì tất cả các giấy phép cần thiết cho hoạt động của Nhà máy theo các cách thức được Hợp đồng này dự tính. Việc sửa đổi và xây dựng Nhà máy sẽ, trong chừng mực có ảnh hưởng đến việc sản xuất Sản phẩm, do Bên nhận Gia công thực hiện dựa vào các gợi ý bằng văn bản và hướng dẫn hợp lý của AAA. Khi AAA yêu cầu, các Bên bàn bạc một cách thiện chí về bất kỳ sửa đổi thích hợp của Nhà máy để đáp ứng các nhu cầu trong tương lai. Bên nhận Gia công nỗ lực tối đa để Nhà máy được xây dựng và/hoặc sửa đổi thích hợp sẵn sàng để vận hành Nhà máy và sản xuất Sản phẩm trước hoặc vào ngày _____ [ngày].


  Với đội ngũ cộng tác viên gồm nhiều luật sư và chuyên gia tư vấn các ngành nghề am hiểu pháp luật, ADVNLAW tự tin là đơn vị cung cấp dịch vụ dịch thuật văn bản pháp lý với độ chính xác và chất lượng cao nhất cho khách hàng. ADVNLAW nhận dịch nhiều loại văn bản pháp lý khác nhau, bao gồm, nhưng không giới hạn ở các tài liệu sau:

  • Hợp đồng
  • Thỏa thuận bảo mật
  • Hợp đồng nguyên tắc
  • Giấy triệu tập
  • Bằng độc quyền sáng chế
  • Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu
  • Đơn khởi kiện tại tòa án
  • Biên bản hòa giải tại tòa
  • Quyết định công nhận sự thỏa thuận
  • Bản án của tòa
  • Lời khai của nhân chứng / lời cung khai
  • Chứng nhận pháp lý
  • Miễn trừ pháp lý
  • Di chúc
  • Điều lệ doanh nghiệp

   

  • Thư tín dụng
  • Bản khai có tuyên thệ
  • Giấy tờ giám định
  • Văn bản pháp lý nước ngoài
  • Báo cáo của chính phủ và phán quyết trọng tài
  • Các chứng chỉ, văn bằng
  • Công văn của các cơ quan chuyên ngành
  • Sơ yếu lý lịch
  • Giấy khai sinh, hộ khẩu
  • Giấy tờ tùy thân
  • Giấy đăng ký kết hôn
  • …………………….

   

   

  Ví dụ mẫu bản dịch Công văn của Bộ Y Tế

   

   

      (Bản dịch Tiếng Anh)

       (Bản Tiếng Việt)

  Dịch vụ dịch thuật pháp lý của ADVNLAW chúng tôi sẽ đáp ứng tất cả nhu cầu của quý khách hàng một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Nếu bạn có nhu cầu dịch pháp lý hay bất cứ dịch vụ dịch thuật nào vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ bên dưới.

   

  Được thành lập từ năm 2014 bởi đội ngũ luật sư, đại diện sở hữu công nghiệp, chuyên gia thuế, kế toán, Văn phòng luật sư A.D.V.N chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý trong các lĩnh vực dân sự, kinh doanh – thương mại, hôn nhân – gia đình, lao động, hình sự, hành chính, sở hữu trí tuệ, trong hoạt động tư vấn, tố tụng và đại diện ngoài tố tụng.

   

  Quý khách có vấn đề cụ thể cần tư vấn, vui lòng liên hệ:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ A.D.V.N

  Phòng F2&F3, Tòa nhà FOSCO, Số 2 Phùng Khắc Khoan, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM

  Hotline:  0903 693 301 - Mobile: 0909 393 329 

  Tel: 028 3926 0120, 3926 0125

  Email: advnlaw@gmail.com; vanphongluatsuadvn@gmail.com

  Website: www.advnlaw.vn

  news/news_detail