LAO ĐỘNG THỬ VIỆC CÓ THAM GIA BHXH ?

LAO ĐỘNG THỬ VIỆC CÓ THAM GIA BHXH ?

Ngày đăng: 22/10/2021 02:46 PM

  Câu hỏi:

  Lao động thử việc có tham gia BHXH -BHYT - BHTN hay không?

  Trả lời:

  1. Tại Quyết định 595/QĐ-BHXH ban hành ngày 14/4/2017 và Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH năm 2014 quy định những đối tượng sau phải tham gia BHXH bắt buộc:

  b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

   

  2. Ta thấy hợp đồng thử việc là một dạng của hợp đồng lao động. Mà theo quy định tại Điều 21 Bộ luật Lao động 2019 thì nội dung của hợp đồng lao động bao gồm:dung của hợp đồng lao động bao gồm:

  Điều 21. Nội dung hợp đồng lao động

  1. Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

  a) Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động;

  b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động;

  c) Công việc và địa điểm làm việc;

  d) Thời hạn của hợp đồng lao động;

  đ) Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

  e) Chế độ nâng bậc, nâng lương;

  g) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

  h) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

  i) Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp;

  k) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề.

  Điều 24. Thử việc

  1. Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận về thử việc bằng việc giao kết hợp đồng thử việc.

  2. Nội dung chủ yếu của hợp đồng thử việc gồm thời gian thử việc và nội dung quy định tại các điểm a, b, c, đ, g và h khoản 1 Điều 21 của Bộ luật này.

  3. Không áp dụng thử việc đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng.

  ===> Hợp đồng thử việc không có điểm i về BHXH, YT, TN

  ---------------------------------------

  Kết Luận:

  Như vậy có thể hiểu rằng hợp đồng thử việc không phải đóng bảo hiểm xã hội vì trong nội dung của hợp đồng này không nhắc đến việc đóng bảo hiểm xã hội như hợp đồng lao động.

  Tuy nhiên trong trường hợp, thời gian thử việc ghi trong hợp đồng lao động mà hợp đồng lao động đó thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, thì người sử dụng lao động và người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho cả thời gian thử việc