KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Ngày đăng: 27/06/2022 02:15 PM
Chuyển giao quyền sử dụng kiểu dáng công nghiệp là việc chủ sở...

CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Ngày đăng: 27/06/2022 02:09 PM
Chuyển nhượng quyền sở hữu kiểu dáng công nghiệp là việc chủ...

GIA HẠN HIỆU LỰC BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM

Ngày đăng: 27/06/2022 02:03 PM
thời hạn bảo hộ của KDCN là 05 năm, tuy nhiên chủ sở hữu KDCN...

PHẠM VI DỊCH VỤ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Ngày đăng: 27/06/2022 01:48 PM
Kiểu dáng công nghiệp là tài sản trí tuệ quý giá của chủ thể...

DỊCH VỤ TRA CỨU KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Ngày đăng: 27/06/2022 01:43 PM
Để đảm bảo khả năng cao kiểu dáng công nghiệp được đăng ký,...

QUYỀN ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Ngày đăng: 27/06/2022 01:40 PM
Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được...

THỜI HẠN BẢO HỘ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM

Ngày đăng: 27/06/2022 01:37 PM
"Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực từ ngày...

CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÔNG ĐƯỢC BẢO HỘ VỚI DANH NGHĨA KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Ngày đăng: 27/06/2022 01:32 PM
Theo Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2019, các...

PHÂN LOẠI KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Ngày đăng: 27/06/2022 11:51 AM
Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được...

THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG ĐƠN ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Ngày đăng: 27/06/2022 11:45 AM
Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định từ chối chấp nhận...