GIAO DỊCH LIÊN KẾT LÀ GÌ ?

GIAO DỊCH LIÊN KẾT LÀ GÌ ?

Ngày đăng: 22/10/2021 02:36 PM

  Căn cứ Nghị định 132/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2020 có quy định: 

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

   

  1. Nghị định này quy định nguyên tắc, phương pháp, trình tự xác định yếu tố hình thành giá giao dịch liên kết; quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế trong xác định giá giao dịch liên kết, thủ tục kê khai; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong quản lý thuế đối với người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết.


  2. Các giao dịch liên kết thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này là các giao dịch mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng hàng hóa, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính và các công cụ tài chính khác; mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng tài sản hữu hình, tài sản vô hình và thỏa thuận mua, bán, sử dụng chung nguồn lực như tài sản, vốn, lao động, chia sẻ chi phí giữa các bên có quan hệ liên kết, trừ các giao dịch kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi điều chỉnh giá của Nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về giá.

   

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

   

  1. Tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (sau đây gọi chung là người nộp thuế) là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp có phát sinh giao dịch với các bên có quan hệ liên kết theo quy định tại điều 5 Nghị định này.

  2. Cơ quan thuế bao gồm Tổng cục Thuế, Cục Thuế và Chi cục Thuế.

  3. Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc áp dụng quy định về quản lý thuế đối với giao dịch liên kết.

   

  -------------------------------------------------------------------------------

   

  Như vậy có thể hiểu, giao dịch liên kết là giao dịch của các doanh nghiệp có quan hệ liên kết thực hiện với nhau, (trừ các giao dịch mà giá thuộc phạm vi quản lý của Nhà nước). Tổ chức kinh doanh sẽ là đối tượng chịu điều chỉnh để xác định giá giao dịch liên kết.